Monday, September 1, 2014

Asas dan Landasan Hubungan lnternasional

Landasan Kerja Sama lnternasional
Hubungan kerja sama intemasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia harus dilandaskan atas dasar hukum sebagai berikut.

a. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang berbunyi   ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial."
b. Pasal 1 Piagam PBB yang menyatakan ketentuan sebagai berikut.
  1. PBB menciptakan perdamaian dan keamanan dunia serta berusaha mencegah timbulnya bahaya yang mengancam perdamaian dan keamanan itu.
  2. PBB mengembangkan persahabatan antarbangsa atas dasar persamaan dan hak menentukan nasib sendiri dalam rangka memperkuat perdamaian dunia.
  3. PBB mengembangkan kerja sama internasional dalam rangka memecahkan, persoalan- persoalan ekonomi, sosial budaya, kemanusiaan, serta menghormati hak-hak asasi manusia tanpa membeda-pedakan suku, janis kelamin, bahasa, dan agama.
  4. PBB menjadi pusat penyelesaian internasional.
2. Asas Kerja Sama lnternasional
Dalam rangka mengadakan hubungan kerja sama intemasional perlu memperhatikan asas- asas sebagai berikut.

a. Asas teritorial
Asas teritorial adalah asas kekuasaan negara terhadap wilayahnya. Hukum negara berlaku bagi semua orang dan semua benda yang ada di wilayahnya. Hukum negara berlaku, baik kepada warga negaranya maupun warga negara asing yang berada dalam wilayah negaranya.
b. Asas kebangsaan
Asas kebangsaan adalah setiap warga negara di mana pun dia berada tetap berlaku hokum negaranya. Asas ini disebut juga dengan asas ekstrateritorial. Artinya hukum negara tersebut tetap berlaku bagi setiap warga negara tersebut walaupun dia berada di negara lain.
c. Asas kepentingan umum
Asas kepentingan umum adalah asas kewenangan negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat.

No comments:

Post a Comment